โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
                                                                                       ทำเนียบบุคลากร
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีที่บรรจุ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก
1. จ.ส.อ. ธีระพล  พึ่งโคกสูง 29 เม.ย. 2502 18 พ.ค. 2519 1952 ผู้อำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
2. นางวัฒนา  หวังรวมกลาง 1พ.ย.2504 1 ต.ค. 2529 1963 ครูค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
3. นางภัทร์พิมล  ธนากุลเตชะทรัพย์ 26 ก.ย.2504 17 พ.ค. 2526 1957 ครูค.ศ.3 ค.บ. นาฏศิลป์
4. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน 26 มิ.ย.2507 1 ส.ค. 2537 16203 ครูค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
5. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย 19 ก.ย. 2514 1 ต.ค. 2540 1955 ครูค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์
6. นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์ 14 มี.ค.2524 7 ธ.ค. 2548 16201 ครูค.ศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
7. นางสาวนุสรา  มุ่งพูนกลาง 13 ต.ค.2525 17 ก.ค. 2549 1956 ครูค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
8. นางนฤมล ทองภู 15 เม.ย. 2528 16 ต.ค. 2552 16481 ครูค.ศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
9. นางศิริรดา  นาสันเทียะ 2 ก.ย. 2521 1 ก.ค. 2553 1958 ครูค.ศ.2 รม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
10. นางสาวศุภจิรา เพลินขุนทด 22 ธ.ค. 2528 19 ก.ค. 2554 16200 ครูค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
11. นางสาวปาหนัน เกาสันเทียะ 24 ก.ค. 2529 10 ส.ค. 2554 16202 ครูค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
12. นายโสน แค่มจันทึก 10 พ.ย. 2509 16 พ.ค. 2540 11903 ช่างไฟฟ้าชั้น 4 - ป. 4
13. นายกฤษณพล ศรีม่วงกลาง 10 ม.ค. 2528 1 ต.ค. 2555 - อัตราจ้าง ค.บ. พละศึกษา
14. นายบริรักษ์  สวัสดี 10 ม.ค. 2530 1 พ.ย. 2561 - เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15. นางสุกัญญา  ทวีกลาง 21 พ.ค. 2530 1 ธ.ค. 2561 - อัตราจ้าง ค.บ. ปฐมวัย
16.