โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่1/2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 1 2 3
อนุบาล2 5 5 11
รวม 6 7 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10
รวม 27 17 44
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8 5 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 4 19
รวม 29 14 43
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 62 38 100

หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2561
 

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่2/2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 1 2 3
อนุบาล2 6 5 11
รวม 7 7 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10
รวม 26 18 44
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8 5 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 4 19
รวม 29 14 43
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 62 39 101

หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561