โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายฉัตรชัย กนกชัชวาล ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายบุญยก  จงนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายอัมพร  การรักเรียน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
4 นางทัศนีย์  ใจสันเทียะ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นางเฉลียว  สวัสดี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นางระเบียบ  วารักดี ผู้แทนผู้ปกครอง
7 นายพงษ์พิพัฒน์  หวังล้อมกลาง ผู้แทนศิษย์เก่า
8 นายสุพรรณ  ทองภู ผู้แทนครู
9 จ่าสิบเอกธีระพล  พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา