โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน ที่ 15 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่
คำสั่งศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน  ที่ 15 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬำนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬำนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟานประจำปี 2561  ฟานเกมส์ “14
วันเสำร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ณ สนำมโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟำน
เวลา 07.00 น. - นักกีฬาตั้งขบวนพาเหรด บริเวณสี่แยกเทศบาลหนองหัวฟาน 
วงดุริยางค์โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านคูเมือง /บ้านเหนือทัพรั้ง /บ้านห้วยโนนพฤกษ์ / บ้านหนองปรือ / เทศบาลหนองหัวฟาน
วงดุริยำงค์โรงเรียนบ้ำนเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา /บ้านเมืองนาท /บ้านโนนมะเกลือ /บ้านงิ้ว / บ้านหนองไผ่
วงดุริยำงค์โรงเรียนบ้ำนโจดฯ
โรงเรียนบ้านโจดฯ /บ้านโนนเมืองฯ / บ้านครึมม่วง / บ้านสระแจง / ชุมชนหนองหัวฟาน
เวลา 07.30 น. - ขบวนพาเหรดเคลื่อนสู่สนามการแข่งขัน โดยวงดุริยางค์ของโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
เวลา 08.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงสนาม
- ขบวนพาเหรดเคลื่อนผ่านกองอานวยการ เคารพประธาน
- ขบวนนักกีฬาตั้งขบวนตามป้ายโรงเรียน หน้ากองอานวยการ
- พิธีกรเชิญ เจ้าหน้าที่ธงชาติ สั่งเคารพธงชาติ (บรรเลงเพลงชาติ)
- ประธานจัดการแข่งขัน (นายปัญญา หวังรวมกลาง)กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานกล่าวให้โอวาท และเปิดงานการแข่งขัน
- พิธีกรเชิญ เจ้าหน้าที่ประจาธงศูนย์ ธงโรงเรียน สั่งเคารพธงกีฬา (เพลงกราวกีฬา)
- พิธีกรเชิญ นักกีฬาอาวุโส (จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง) นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน
- พิธีกรเชิญ นักกีฬาคบเพลิง วิ่งคบเพลิง
- การแสดงกลางแจ้งของ โรงเรียนบ้านคูเมือง / โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
เวลา 09.00 น. - เริ่มแข่งขันกรีฑา ตามลาดับรายการ
เวลา 12.00 น. - พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น. - การแข่งขันกีฬาฟุตซอลอนุบาล ฟุตบอลชาย ระดับประถม /มัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 15.30 น. - ขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนเข้าแถวกลางสนาม
- พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ และกล่าวปิดการแข่งขัน
- ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติลงจากยอดเสา ( ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ ), เชิญธงสีและธงกีฬาลงจากยอดเสา ( ดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา )
- นักกีฬา กองเชียร์และคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันทุกฝ่ายจับมือกันร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
- ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี
 
เกณฑ์การตัดสินขบวนพาเหรดนักเรียน
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน   ประจำปี 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
---------------------------------------------------------------
โรงเรียนขยายโอกาส
รายการ โรงเรียน
บ้านเสมา บ้านคูเมือง บ้านโนนเมืองฯ ชุมชนหนองหัวฟาน
1.ความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบตลอดการเคลื่อนขบวน (25 คะแนน)
 -ความพร้อมเพรียงในการเดินตลอดเส้นทาง/เดินออกจากสนาม)
       
2.ความสวยงามเหมาะสม  (25 คะแนน)
 -ความสวยงามของริ้วขบวน
 -การแต่งกายสุภาพเหมาะสม
 -ประหยัด
 -การรักษาระเบียบแถวได้สวยงามตลอดเส้นทาง
       
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (25 คะแนน)
 -ดูจากวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในริ้วขบวน
 -มีจุดเด่นชัดเจนในการนำเสนอ
 -สอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ
       
4.องค์ประกอบของริ้วขบวน  (25 คะแนน)
 -ป้าย /ธง /ริ้วขบวน /ลีดเดอร์ /นักกีฬา
       
คะแนนรวม (100 คะแนน)        
ลำดับที่        
 
 
เกณฑ์การตัดสินขบวนพาเหรดนักเรียน
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน   ประจำปี 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
---------------------------------------------------------------
โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน 80คนขึ้นไป
รายการ โรงเรียน
โจด เมืองนาท โนนมะเกลือ เหนือทัพรั้ง ครึมม่วง สระแจง เทศบาล
1.ความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบตลอดการเคลื่อนขบวน (25 คะแนน)
 -ความพร้อมเพรียงในการเดินตลอดเส้นทาง/เดินออกจากสนาม)
             
2.ความสวยงามเหมาะสม  (25 คะแนน)
 -ความสวยงามของริ้วขบวน
 -การแต่งกายสุภาพเหมาะสม
 -ประหยัด
 -การรักษาระเบียบแถวได้สวยงามตลอดเส้นทาง
             
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (25 คะแนน)
 -ดูจากวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในริ้วขบวน
 -มีจุดเด่นชัดเจนในการนำเสนอ
 -สอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ
             
4.องค์ประกอบของริ้วขบวน  (25 คะแนน)
 -ป้าย /ธง /ริ้วขบวน /ลีดเดอร์ /นักกีฬา
             
คะแนนรวม (100 คะแนน)              
ลำดับที่              
 
 
เกณฑ์การตัดสินขบวนพาเหรดนักเรียน
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน   ประจำปี 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
---------------------------------------------------------------
โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนต่ำกว่า 80คน
รายการ โรงเรียน
บ้านหนองปรือ บ้านห้วยโนนพฤกษ์ บ้านงิ้ว บ้านหนองไผ่
1.ความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบตลอดการเคลื่อนขบวน (25 คะแนน)
 -ความพร้อมเพรียงในการเดินตลอดเส้นทาง/เดินออกจากสนาม)
       
2.ความสวยงามเหมาะสม  (25 คะแนน)
 -ความสวยงามของริ้วขบวน
 -การแต่งกายสุภาพเหมาะสม
 -ประหยัด
 -การรักษาระเบียบแถวได้สวยงามตลอดเส้นทาง
       
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (25 คะแนน)
 -ดูจากวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในริ้วขบวน
 -มีจุดเด่นชัดเจนในการนำเสนอ
 -สอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ
       
4.องค์ประกอบของริ้วขบวน  (25 คะแนน)
 -ป้าย /ธง /ริ้วขบวน /ลีดเดอร์ /นักกีฬา
       
คะแนนรวม (100 คะแนน)        
ลำดับที่        
 
 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 461 ครั้ง