โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารุวรรณ ชัยสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชุลีรัตน์ วงษ์พัฒนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริรดา นาสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6