โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
หมู่ 1 บ้านโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เบอร์โทรศัพท์ 044-971008
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5